મણકો ૧૧

કર મન સદ્ વિચાર શા માટે કરે છે વારજી,
પાપના પંથે તું ચડયો છે મન પાછો વારજી…..

પાપના પંથે જતા તું પામીશ પારાવાર દુઃખજી,
સદ્ ગુરૂના શરણેજા મન પામીશ પારાવાર સુખજી…..

સદ્ ગુરૂ એવા શોધજે જે ઉતારે ભવપારજી,
સદ્ ગુરૂ સેવા મન એવી કરજે દેખાડે હરિ દ્વારજી…..

કર મન સદ્ વિચાર તો તું પામીશ હરિનો પારજી,
ધનો કહે તું હરિ ભજીલે મન ઉતરીસ ભવપારજી…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *