મણકો ૧૨

ખમીજા તું ખુટલ મન હે કરને તું ધારણ ધીર રે,
તારાં કરેલા તને નડશે હાલવા ન દે લગીર રે…..

પાપતણાં તે પોટલા બાંધ્યા ધરમમાં ન ધ્યાન રે,
આટલે થી મન અટકી જાને કર તલવાર તું મ્યાન રે…..

માટે ખમીજા ખુંટલ મન તું વાળમાં આડો આંક રે,
ત્યાં જતાં તને પુછશે તું ત્યાં કે નો દેશે વાંક રે…..

કરી લે મન હરિ ભજન હે તે થઇ ને તું રાંક રે,
ધનો કહે હે ખુટલ મન તું જાગીને જરા ઝાંક રે…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *