મણકો ૧૩

ખબર નથી તને સુખની સેજમાં સુતો છો આનંદ ભેર રે,
જાગ મનવા જાગ તારા દુશ્મન આવ્યા તારે ઘેર રે…..

શું સુતો છો પછેડી ઓઢી ઘેરાઇ ગઇ તારી દોઢી રે,
જાગ મનવા ઉભોથા તું લડાઇ કર સામે છાતી ઠોકી રે…..

આ જનમમાં જીતવા નું ભલે જનમ ગુમાવ્યા લક્ષકોટી રે,
મનવા સદ્ ગુરૂ શોધીલે તારૂ જીવન છે સાવ કોરી પાટી રે…..

હરિ ભજનને ભક્તિ કરીલે સીધી લીટી છે નથી આંટી રે,
શા માટે તું સુઇ રહ્યો છે મન બે ઘડી છે જોને બાકી રે…..

જાગ મનવા જાગ હવે તું હું ગયો છુ તારા થી થાકી રે,
આ અવશર ધના જતો રહેશે તો લક્ષચોર્યાશી પાકી રે…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *