મણકો ૧૪

ગરવ મન શાનો કરે છે તું એવું શું છે તારામાં નૂર રે,
ગરવ તારો ગળી જશે જેમ આંકડા નું મન તૂર રે…..

ગરવ છોડીને આવ ગુરૂ પાસે શાને ઉભો છે દૂર રે,
સદ્ ગુરૂ સેવીલે પ્રેમથી તને રાખશે હરિ ની હજૂર રે…..

કામ ક્રોધ મદ લોભ છોડીને આવને જરી પાસ રે,
હરિ ભજનને ભક્તિ કરીલે હજી છે બાકી શ્વાસ રે…..

અહંતા મમતા માયા છોડીને જે ગયા હરિની પાસ રે,
ધનો કહે તેને હરિ એ સ્વીકાર્યા રહ્યા થઇ ને દાસ રે…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *