મણકો ૧૭

ઘટમાં રાખને રામને કાઢીનાખ મન કામ રે,
રામ વિના તને કોઇન રાખે સમર સુંદર શ્યામ રે…..

મોહ માયામાં ફસાયો શાને જાને મન હરિ ધામ રે,
ક્રોધ અહંકાર મુંકીદે ને મન લે રામનું નામ રે…..

ઘટ ભીતરમાં રાખને તું છબી સુંદર મન શ્યામની,
આ સંસારમાં હરિ વગર નથી કોઈ ચીજ મન કામની…..

ધનો કહે ચરણ ધ્રુજવા માંડયા ન આવ્યા યાત્રા ધામમાં,
આ જગતમાં બહુ આથડયો ન આવ્યો કોઈના કામમાં…..

Share this post

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top