મણકો ૧૭

ઘટમાં રાખને રામને કાઢીનાખ મન કામ રે,
રામ વિના તને કોઇન રાખે સમર સુંદર શ્યામ રે…..

મોહ માયામાં ફસાયો શાને જાને મન હરિ ધામ રે,
ક્રોધ અહંકાર મુંકીદે ને મન લે રામનું નામ રે…..

ઘટ ભીતરમાં રાખને તું છબી સુંદર મન શ્યામની,
આ સંસારમાં હરિ વગર નથી કોઈ ચીજ મન કામની…..

ધનો કહે ચરણ ધ્રુજવા માંડયા ન આવ્યા યાત્રા ધામમાં,
આ જગતમાં બહુ આથડયો ન આવ્યો કોઈના કામમાં…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *