મણકો ૧૮

ઘનઘોર ઘટા છાઈ અબ કયા કરેગા પછતાઈ,
કરની કુછ કી નહીં જબ થા મન ઉજીયારા…..

આંખ તેરી અંધી હુંઈ ને કાન હુઆ મન બહીરા,
દેખન સમય દેખા નહીં ને રામ ન સુના કાના…..

પાંવ તેરા ડગમગીયા અબ હાથ ન ઝાલે માલા,
આલસી હોકર યાત્રા નકી ન ફેરલી તુને મન માલા…..

જીહવા તેરી ગુંગી હુઈને રામ બોલનકા બંધીયારા,
મન તેરા બહુત મુંઝાયા અબ ક્યા કરે નહે કોઈ ચારા…..

કરના હે તો ભજન કરલે મન વોહી તો હે તારન હારા,
દાસ ધના કે દેખ મન હરિકો ભજ્યા વો ન રહા અકેલા…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *