મણકો ૨૨

છત્તર પલંગ પર પોઢનારા અંતે આવે કાષ્ટ ને છાણા રે,
રંગ મહેલમાં રહેનારા તારા માયાના મહેલ વિખાણા રે…..

ધન સંપતીમાં આળોટનારા તારી સાથે ન આવે પાણા રે,
દાન ધરમમાં ધન વાપરને નહીં તો પડ્યા રહેશે નાણાં રે…..

સત્ સંગ કરીલે સદ્ ગુરૂ નો મન તું ગાને ભક્તિના ગણાં રે,
હરિ ભજીલે હેતથી તું મનવા સાચવીલે ને સદ્ ટાણાં રે…..

છત જોઇને છકી ગયો મન દુઃખી કર્યા જીવ ધણા રે,
જાગવું હોય તો જાગ ધના હવે કાળ ભમે ફેલાવી ફણા રે…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *