મણકો ૨૪

જનમ મરણની આ જેલમાં શું પડ્યો છો પાપી રે,
ઉઠ ઉભોથા મોહ માયાના બંધન નાખને કાપી રે…..

જાગ મનવા જાગી જો ને સર્વે અંધકાર રહ્યો વ્યાપી રે,
ઉઠને મન અજ્ઞાની જીવડા માથે કાળ રહ્યો છે ટાંપી રે…..

માનવ જન્મ રૂપ અમૂલખ કાયા મન તને આપી રે,
માનવ જન્મ સાર્થક કરીલે હરિ રહ્યા સર્વત્ર વ્યાપી રે…..

ધનો કહે મન ધ્યાન જ આપને કેટલો છે તું પાપી રે,
ભગવત ભજન અને ભક્તિ કરીલે રૂડી કાયા તને આપી રે…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *