મણકો ૨૬૮

સંસારના સ્વપ્ન જોતા લાગવા ન દેવો દાગ,
દાગ લાગશે જીવનમાં સળગી ઉઠશે આગ…..

કાજળની આ કોટડીમાં રહેવાની શીખ રીત,
બત્રીસીની વચ્ચે જેમ રહે સદાયે જીભ…..

સમાજમાં રહે સદા દુધમાં સાકળ ભળે જેમ,
સહજ બની સ્વિકારજે નહીંતો તુરશે નેમ…..

આડંબર ત્યાગ ખોટા વધશે મોટા વહેમ,
દવા વહેમની નથી કાંઈ કમ થાયે પ્રેમ…..

મહેચ્છા મોટી કર કાબુમાં હરિ ઈચ્છા હોય,
ધના સંસાર સ્વપ્ન જેવો નાશવંત સર્વકોય…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *