મણકો ૨૬૯

ઓ નટખટ નંદના કનૈયા મેં લું તેરી બલૈયા,
તું હે બડા ખેલૈયા મેરી પાર કરતું નૈયા…..

સબ સોંપ રહા હે છૈયા પકડલે મેરી બૈંયા,
ઓ મેરે ખેવૈયા તું બલભદ્ર કે ભૈયા…..

ઓ યશોમતી કે છૈયા તું ચરાવ મેરી ગૈયા,
મેં પડું તેરે પૈયા ઓ વાસુદેવ કે છૈયા…..

મેં શરણ તેરે કનૈયા ઓ બંશી બજૈયા,
હવે હામ છોડે હૈયાં ઘણા જનમારા થૈયા…..

ધનો બાળે છે હૈયા ઘેરાણો થી ઘેરૈયા,
મટૂકી ફોડને કનૈયા ગોપી વિનવે પડી પૈયા…..

Share this post

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top