મણકો ૨૭૦

નથી છે બીક મૃત્યુ ની માનવને,
નજરે દેખાય છે બીક છે મુકવાની…..

ડર છે દુઃખનો માનવને નથી,
દુઃખ દેખાયછે જે સુખ બીજાનું…..

છે અભાવના સંપતિનો માનવને,
છતાં અભાવ સંપતિ છે દેખી બીજાની…..

છે થવું માયાથી માનવને મુક્ત,
બંધન બીજા લે કારણ છે તેમનું…..

છે લેવો સ્વભાવ આનંદ ધનાનો,
અહંમ છે આડો માનવને હુંપણાનો…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *