મણકો ૨૭૩

કકળાટ કરે રે કાળો કેર તો કરે રે,
વાલીડા ક્રોધને મારો બહુ કકળાટ કરે…..

કામના ઓ કરે ખોટી અંતે એ પડતી ખોટી,
નબળા દેખીને પછીએ બહુ ક્રોધતો કરે…..

ભક્તિનો અચંબો ઓઢી બહુ પાપ તો કરે રે,
માયાના બંધનો માં પછી બંધાતો ફરે…..

ક્રોધનો વધારી ઓધ પછી ફોગટ ફરે,
રોગી થઈને પછી અંતમાં ખાટલે પડે…..

કકળાટ કરે ધના ખોટો હાથે કરીને મરે,
ક્રોધી બનીને પછી ન કરવાનું કરે…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *