મણકો ૨૭૭

દેખ મદારી આયો, ભેંસા કો સાથ લાયો,
બંદરીયા પકડને આયો, બીન ન સારી લાયો…..

સાથ જીલ રસીકી લાયો, કસકે ફાંસો બનાયો,
છટક ન પાયો કોઈ, ક્યા કરે તું રોઈ…..

જબ તનકો જનમ પાયો, સાથ મદારી આયો,
બહોત ઉસને નાચ નચાયો, કભી ગાયો કભી રોયો…..

જબ કુંટુંબ કબિલો પાયો, ધન સંપત લાયો,
તબ મદારી યાદ ન આયો, મનસે નિકલ પાયો…..

મોહ મદમેં લપટાયો, લોભ મેં બડો ફસાયો,
અચાનક મદારી આયો, ધના ભેંસા પર બેઠ આયો…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *