મણકો ૨૭૮

હું શું કરૂં હરિ મારી ધીરજ ખૂટી ફરી,
“પણ” થાય છે પાણી મારૂં હરિ આ તેં શું કરી…..

હિંમત હાર્યોં ને આપી હિંમત કાર્ય કરવા ધાયો,
“પણ” મારૂં નિષ્ફળ જાશે હું થયો રઘવાયો…..

પસ્તાવાના પૂર ઉમટે ખતા હું ક્યાં ખાયો,
મારગ દેખાડ મોરારી હું ઘણો મુંઝાયો…..

ગર્વ વધ્યો હું પણાનો કે પોતા પણું ખોયું,
ઈશારો કર હરિ આટલો બીજ ખોટું ક્યા બોયું…..

ધનો શરણે તારા શામળા “પણ” મારૂં ખોટું,
ગજા ઉપરવટ ઉંચો થયો સાહસ કર્યું મોટું…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *