મણકો ૨૮૦

ખોડલ તારી નજરૂં ચારે કોર,
અમિની વૃષ્ટિ કરે રે લોલ…..(૨)…..

ખોડલ તારે પાળે ગરીબ જન આવે,
રિધ્ધિ સિધ્ધિ આપતી રે લોલ…..(૨)…..

ખોડલ તારે ધ્વારે વાંઝિયાં આવે,
વાંઝિયાં મેણા ભાંગતી રે લોલ…..(૨)…..

ખોડલ તું દુખીયાની વ્હારે ધાતી,
દુષ્ટોનો દાટ વાળતી રે લોલ…..(૨)…..

ખોડલ તારો ગરબો પ્રેમે જે ગાયે,
આશિર્વાદ ધના આપતી રે લોલ…..(૨)…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *