મણકો ૨૮૧

વાગે છે રે વાગે છે માં અંબાની ઝાલર વાગે છે,
આવે છે રે આવે છે માં અંબા ગરબે રમવા આવે છે….

ગબ્બર ગોખથી ઉતરીને માળી ભક્તોની વ્હારે આવે છે,
આવે છે રે આવે છે માં અંબા ગરબે રમવા આવે છે…..

સિંહ ઉપર કરીને સવારી ગરબે રમવા આવે છે,
આવે છે રે આવે છે માં અંબા ગરબે રમવા આવે છે…..

ચંડ મૂંડનો વધ કરીને ભક્તોના દુઃખડા કાપે છે,
આવે છે રે આવે છે માં અંબા ગરબે રમવા આવે છે…..

આસો સુદની આવી નવરાત્રિ દર્શન દેવા આવે છે,
આવે છે રે આવે છે માં અંબા ગરબે રમવા આવે છે…..

દાસ ધનો માના ગુણલા રે ગાયે પોતાના કરી સ્થાપે છે,
આવે છે રે આવે છે માં અંબા ગરબે રમવા આવે છે…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *