મણકો ૨૮૫

પડે ચડે જીભ વડે જ સંસારમાં સૌ માનવી,
જીભને સદાય હે માનવ કાબુમાં તું રાખને…..

જીભ અપાવે રાજપાટ જીભ મંગાવે ભીખ,
જીભ અપાવે ગાડી લાડી જીભ કઢાવે દાંત…..

જીભથી સ્વર્ગ મળતું જીભથી નરક ખાણ,
જીભથી મહાભારત થાતું જીભથી જગ જીતાય….

જીભથી જશ મળતો જીભથી જગ વેરી થાય,
જીભમાં નથી હાડકું એકે વાળોતેમ વળી જાય…..

જીભ ઘણી છે કોમળ છતાં વ્રજથી કઠોર કહેવાય,
જીભ ધના જેની ન કાબુમાં દરદર ઠોકર ખાય…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *