મણકો ૨૮૯

વાગે છે રે વાગે છે કનૈયાની મોરલી વાગે છે,
માગે છે રે માગે છે કનૈયો મન તમારૂં માગે છે…..

જાગે છે રે જાગે છે ભક્તો માટે કનૈયો જાગે છે,
ભાંગે છે રે ભાંગે છે ભક્તો ની ભીડ ભાંગે છે…..

ભાગે છે રે ભાગે છે ભક્તોની પાછળ ભાગે છે,
ઉઘાડા પગે ઉપરણી ભૂલી ગાંડા માફક દોડે છે…..

ત્યાગે છે રે ત્યાગે છે અ ભક્તો ને ત્યાગે છે,
કડવા રસના ઘુંટડા ભરાવી સારે રસ્તે વાળે છે…..

વાગે છે રે વાગે છે ધનાને ભણકારા વાગે છે,
આવે છે રે આવે છે મારો મોહન મળવા આવે છે…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *