મણકો ૨૮

ટલે શાને ચડ્યો છે મન તને આધાર છે રામનો,
ટાળને તારા કામ ક્રોધને મન કરને તું સામનો…..

મોહ માયા મન મૂકી દેને નથી એ તારા કામની,
સત્ સંગ કરી મન હરિ સમરને સીડી છે અમર ધામની…..

જપ તપ તીરથ ખૂબ કર્યા ને માળા તે ફેરવી ઘણી,
કરવા જેવું એકે કામ ન કર્યુ ગયોના મન ગુરૂ ભણી…..

ટાળ અહંકાર ટલે ચડ્યો તું પંચાત છોડ આખા ગામની,
ટાળને તું ટંટો તકરાર મન ટીકીટ લઇલે તું ધામની…..

ટીકીટ લઇને ધોળ ધના વેળા થઇ તારા વિમાનની,
સગા સબંધી સૌ છોડી જાશે મન સાથે નાવે કામીની…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *