મણકો ૬૩

વગડો વેઠવો પડશેને વાયરા લાગશે ઉના,
સત્ સંગ કરીને શાંતિ પામો વેર મૂકીદો જુના…..

યમપુરી માં જતા મન વરસાદ આવશે ઘણા,
હરિ ભજ હેત કરીને ખોટી મૂક મન વિટંબણા…..

વસમુ લાગશે વાટે જતાં ત્યાં ન હોય સાથી ઘણા,
વિશ્વ ભરને કર વિનંતી મૂકાવે મન હું પણા…..

વસમું ધના લાગશે તને પણ ભજનમાં આવે મજા,
વિરહના દિન પૂરા થયા તારા મન પૂરી થઈ સજા…..

Share this post

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top