મણકો ૨૯૦

આજ મારે દિવાળીનો અવશર છે રે,
કરવા અંતરમાં અજવાળા છેક…..આજ…..

આજથી મારે દિવાળીને માણવી રે,
પ્રગટાવવા સામાના ઉરમાં દિપ…..આજ…..

આજથી મારે કામ ક્રોધ ને બાળવા રે,
મોહ લોભને નથી પાળવા રે…..આજ…..

આજથી મારે વેર વૃતિને તજવી રે,
તજવી છે નીંદાને કુથલીની ટેવ…..આજ…..

આજથી ધના અહંમ દાનવ સંહારજે રે,
પ્રગટાવજે પ્રેમના દિપ ની જ્યોત…..આજ…..

Share this post

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top