મણકો ૩૧૬

હેજી તુટતા જ્ઞાની ના જ્યારે માપ,
આ ત્રણ બીજ જ્યારે વાવતા રે…..

હેજી પ્રથમ કામના નું છે બીજ,
ભલ ભલા જેમાં ભરમાણા રે…..

હેજી બીજુ બીજ ક્રોધને તમે જાણજો,
છે ક્રોધનું બળ કટુવાણી વિનાશકારી રે…..

હેજી ત્રીજુ બીજ લોભ ઘણો હોય જેને,
લોભને નથી થોભ એ કરે પાપ અનેક રે…..

હેજી જ્ઞાની એ છે જ્ઞાન વાન જે,
ત્રણે બીજ કદી ધના ન રોપતા રે…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *