મણકો ૩૨૯

post.jpg

કરશે અજવાળું જીવનમાં પ્રભુ ભક્તિ,
પાથરશે પ્રકાશ જીવનમાં પ્રભુ ભક્તિ…..

ભક્તિ ભૂલેલાને જુક્તિ દેખાડે, દુઃખ જીવનમાં જ્યારે આવે,
કર્મની શિક્ષા કહાવે પ્રભુ ભક્તિ…..

ભૂલેલાને એરાહપર લાવે, ગર્વિષ્ઠ નો ગર્વ ઉતારે,
ટકોરો કરીને આવે પ્રભુ ભક્તિ…..

વૈદ આપે છે કડવી દવા, પ્રેમથી જે પીનારા,
આરોગ્ય સુધાર નારી પ્રભુ ભક્તિ…..

ધના હરિ હેતે જે કરતો, સમય પ્રમાણે ઉભો રહેતો,
ઉગ્ર બનીને ઉગારે પ્રભુ ભક્તિ….

Share this post

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top