મણકો ૩૩૫

post.jpg

હજી સમય છે તારા હાથમાં, સમજ્યા ત્યારે સવાર,
વળ પાપ પંથેથી પાછો, ઓ અબુધ ગમાર…..

બાજી છે તારા હાથમાં, નથી છુટ્યું તીર કમાન,
છુટી જશે ખોટુ તીર કમાનથી, નથી કોઈ જમાન…..

પાણી પહેલાં પાળ બાંધને, વહી જશે ન તો નીર,
ખાવ પીઓને વિગતે વાવરો નતો કાગ ખાયે ખીર…..

લે સમજણની લાકડી, મર્કટ મનને માર,
ભક્તિ નાથ નાખ નાકમાં, વાનર પાછો વાળ…..

ચેતી ચાલ સંસારમાં, સમય ચાલ્યો જાય,
નીરખ ધના નાથને, જાણીલેને જદુશય…..

Share this post

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top