મણકો ૩૪૨

Dhanani Mala Na Manka

પાત્રતા ન પાસ પુરણ ન થાયે આશ રે,
જ્ઞાની બનીને નીકળે ગામમાં તરત હાંસી થાશે…..

મગજમાં ભરી ખુમારી પાછો હોય ભિખારી,
દુનીયામાં ડોલે રે જગ એને ગાળ બોલે રે…..

ફરજ પોતાની ભૂલતો મોટાઈમાં ડોલતો,
ખાડામાં ખાબકતો ખોટા વેણ જે બકતો…..

પાત્રતા નહીં ને પૈસો કર્યો ભેગો યશ નથી મળતો,
લોભી થઈને બેઠો હેઠો ધન પર ફેણ ધરીને…..

આવડત વગર આંબા વાવે કેરી ક્યાંથી ખાવે,
અભિમાની ધના અંધો પાત્રતા વગર બંદો…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *