મણકો ૩૬૨

post.jpg

છે વાણીની કમાણી બાકી કરમ લઈ જાય તાણી,
વાણી વદે હરિશ્ચંદ્ર રાજા જે નીચ ઘર ભરતો પાણી….

વાણી વદી દ્રોપદી રાણી દુઃખ દરિયામાં ઘેરાણી,
મહાભારતનાં મંડાણ કીધા હેમાળે જઈ સમાણી…..

અવળવાણી વાલિયો બોલે થાય વાલ્મિક ઋષિ,
રામાયણની રચના કરતાં તુલશીદાસ ને થાય ખૂશી…..

વાણી વદ વિવેકથી નહીં તો માનવ થશે દુઃખી,
વાણીએ સુખ સમૃધ્ધિ મળે વાણીએ રોટી લૂખી…..

વાણી સાચી કમાણી ધના રામમય જે વાણી,
વાણી વર્તન બદલે ભાગ્ય પલટે જે વાણી છે શાણી…..

Share this post

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top