મણકો ૩૭૪

post.jpg

સંત સંગ માનો સારો એ છે હીરાનો ખજાનો,
થશે દુર્જને ડખા સૂતેલો સર્પ તે માનો…..

દુસંગ દુર્જન કેરો ન ટળે ભવનો ફેરો,
કરો સજ્જન જનનો સંગ નરે વંચો વેરો…..

સત્ સંગ ની છે મજા દુઃખોને મળે સજા,
થશે દુર્જનથી સંગ ન રહે લાજ લજા…..

દુષ્ટો કેરો સંગ જીવનમાં જગાવે જંગ,
સાધુ સંતોનો સંગ ભક્તિમાં લાવે રંગ…..

સંત સંગ માનો સારો સદ્ ગતિ આપનારો,
કુસંગ કામી કેરો ધના નરક નાખનારો…..

Share this post

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top