મણકો ૪૦૬

post.jpg

(રાગ – કળા અપરંપાર એમાં પહોંચેના વિચાર…..)

લીલા અપરંપાર પ્રભુ પહોંચેના બુધ્ધિ લગાર,
તાળો મેળવવા તન ઘસાણું હું રહ્યો લબાળ…..લીલા…..

રહ્યો હું લબાળ જીંદગીમાં પામ્યો નહીં પાર,
આવા જન્મો અનેક ગુમાવ્યા મળ્યોના આધાર….લીલા…..

ભગવા પહેર્યા ઘરબાર છોડ્યા નીકળીગયો બાર,
પૂત્ર પત્નિ પરિવાર તજવાથી ન સંધાણો તાર…..લીલા…..

લીલા અપરંપાર હરિ તારી માયાનો વિસ્તાર,
મોહ માયામાં રહ્યો ગળાડુબ ન મળ્યો કિરતાર…..લીલા…..

લીલામાં લપટાયો ધનો મળેના કોઈ દ્રાર,
સમજાવ શામળા લીલા તારી કર બેડોપાર…..લીલા…..

Share this post

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top