મણકો ૪૫૫

post.jpg

મળે સંસારમાં ભાઈ પણ માડી જાયોના મળે,
નાનેથી જે સાથે મોટા થાયે સુખ–દુઃખે વહેંચી ખાયે…..

મળે સંસારી કદાચ ભાઈ કોર્ટે એ ઘસડી જાય,
માડી જાયો હોયે ભાઈ ઘાવ લેવાને આડો ધાય…..

માડી જાયો હોયે ભાઈ પોતાના સુખમાં મૂકે લાલબાય,
એવા ભાઈના ઈતિહાસ રચાય રામાયણમાં રામના ભાય…..

માડી જાયા હોયે ભાય સર્વે વહેંચીને ખાય,
પુરાણો જેના ગીત ગાય પાંચાળીના પતિ પાંચે ભાય…..

ધના ભાયુંમાં રહેજે ભળી સર્વેતને રહેશે મળી,
સંયુક્ત કુટુંબની સાચી આકડી દુશ્મનની દાઢના ગળી…..

Share this post

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top