મણકો ૪૬૮

Dhanani Mala Na Manka

લાલા મેં કાબીલ ન રહા દરપે તેરે આને કે,
મુંહ કાલા કીયા માયા લીપટા કે…..

લાલા તું દેખ રહાથા ગૂંગા હોકર,
કરતા રહાતું દ્રષ્ટિ મેરે કર્મો પર…..

લાલા ન બોલા તું હરફ એક મેરે કીયે પર,
ફીરભી વિશ્વાસ કીયા મેરી જબાં પર…..

લાલા અપકારી મેં આ ગયા જાત પર,
તુંને ઉપકાર કીયા મુજપર સબ કુછ ભૂલાકર…..

લાલા મેરે લીયે બહોત સહા ઔર કીયા તૂને,
એક ઉપકાર ઔર કર દે ઝાંખી ધનાકો દીખલાદે…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *