મણકો ૪૭૧

Dhanani Mala Na Manka

જીવન હૈ તેરે હવાલે ઓ મેરે લાલે,
કરના તું ઉસે થાલે ઓ મેરે લાલે…..

જીવન વન મૈને ઐસે બીતાયો,
દુઃખ દરદ ખૂબ ઠોકર ખાયો…..

અપની ફરજ કા ભાગ બનાલે,
દિલમે અપના મુઝે બસાલે ઓ મેરે લાલે…..

આશ લગાયે બેઠા હું તેરી,
અબતો નૈયા પાર લગાદે ઓ મેરે લાલે…..

સભય જગમે ઈક તેરા શરન હૈ,
શરન ધનાકો લેલે ઓ મેરે લાલે…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *