મણકો ૪૭૨

Dhanani Mala Na Manka

લાલાસે લાગી પ્રિત દુનિયા ક્યા જાને,
સબ કીયા મૈને સમર્પિત દુનિયા ક્યા જાને…..

લાલાકી લગન મુઝે લગી ઐસી,
પાની બીન દશા મીન કી જેસે દુનિયા ક્યા જાને…..

લાલાકી શરન મેં રહેતા હું લાલા લાલા કરતા હું,
અબ છોડ દી લોક લાજ દુનિયા ક્યા જાને…..

લાલાસે લગી પ્રિત મેં ભૂલ ગયા જગ રીત,
મેં ભૂલ ગયા હું ભીંત દુનિયા ક્યા જાને…..

લાલાસે લગાઈ પ્રિત હો ગઈ ધનાકી જીત,
કી હૈ પરમાનંદ સે પ્રિત દુનિયા ક્યા જાને…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *