મણકો ૪૭૩

Dhanani Mala Na Manka

લાલા તારા પ્રતાપે થયો છું હું ઉજળો,
તન મન ધનથી થયેલ હતો હું દુબળો…..

લાલા જ્યારે હું આવ્યો તારા ઢુંકડો,
એક સાથે બોલી ગયો દુઃખોનો બુકડો…..

લાલા હું જાગી ગયો બોલ્યો જ્યાં કૂકડો,
ઉગ્યો સૂરજને લીધો મને ઉધડો…..

લાલા ભલેને થા નાનો તું વિરડો,
ભલેને હોય દરિયાનો વિસ્તાર કેવડો…..

લાલા તારા પ્રતાપે ધને માર્યો ઠેકડો,
આવડી ગયો મને આજથી એકડો……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *