મણકો ૪૭૪

Dhanani Mala Na Manka

લાલે મન લાગ્યું જ્યારે ઉર આનંદ થયો ત્યારે,
ઉઘડી ગઈ મારી આંખ્યું રે લાલે મન લાગ્યું જ્યારે….

મન છે અતી પાપી રહ્યું મોકા માટે ટાંપી રે,
હવે નાખ્યા સબંધ કાપી રે, લાલે મન લાગ્યું જ્યારે…..

મનના મનોરથ એવા પોતે સુખી રહે તેવા,
એવા સુખને છોડી દીધા રે, લાલે મન લાગ્યું જ્યારે…..

કર ને મન કામ એવાં પર ને સુખી જોવા રે,
નિંદા કુથલી તજી દીધા રે, લાલે મન લાગ્યું જ્યારે…..

ધને મન લગાડ્યું લાલે થયો પછી થાલે રે,
હરિ ગુણ ગાતો ચાલે રે, લાલે મન લાગ્યું જ્યારે…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *