મણકો ૪૭૫

Dhanani Mala Na Manka

વસમું લાગ્યું લાલા વાસુદેવ ને જેલમાં હતો જેહ,
તાળાં તોડી નીકળ્યો બારો વરસે બારે મેહ…..

આડી આવી યમુના નદીને વધ્યો પાણીનો પ્રવાહ,
મધ્ય રાત્રીએ લીધો માથે શેષ છે ગવાહ…..

યમુના નદી ઉતારીને આવ્યું ગોકુળ ગામ,
યશોદા ઉંઘે મહેલમાં કર્યું ચોરીનું કામ…..

દિકરો આપી દિકરી લીધી નંદરાયને ઉપાધી દીધી,
દેવકી યશોદાને આનંદ થાય ઉપાધી નંદરાયને વધી…..

યશોદા થઈ આનંદ ઘેલી નંદરાયને ચીંતા મેલી,
બાળપણમાં લાડકો લાલો ગોપી કીધી ઘેલી…..

મથુરામાં થયો કુબજા ઘેલો ધનાને મૂક્યો ઠેલી,
વાત સાંભળજે પેલી થા નંદ વાસુદેવનો બેલી…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *