મણકો ૪૭૬

Dhanani Mala Na Manka

લાલા સ્વભાવ કરુણા તારો તું કેમ ગયો બારો,
નંદ યશોદા ટળવળે અમારો ક્યાં આરો…..

ગોકુળમાં તને ગમતું નોતું લીલા કરી કેમ,
ઘેલા કરી ગોપી ગોવાળને છોડ્યા એમના એમ…..

વગાડી શાને વાંસળી ને ઘેલા કર્યા ગૌધેન,
છોડી ગયો તું મથુરામાં નથી જરાએ ચેન…..

પનઘટે પાછળ આવી ખેંચ્યા બહું ચીર,
મટુકી ફોડી માખણ ખાધાં યમુનાજીના તીર…..

લાલા સ્વભાવ કરૂણા તારો અંતે કેમ થયો ખારો,
વચન આપી વળે ના પાછો ધના વિશ્વાસ કરે કોણ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *