મણકો ૪૭૭

Dhanani Mala Na Manka

જીવન મંગલ બનાવ લાલા તારું જીવન મંગલ બનાવ જો,
સો મુ્ર્ખાના ભાષણ કરતાં વધે શાણા નું વચન એક જો…..

વિચાર પૂર્વક ઉચ્ચાર શબ્દ લાલા મંત્ર બની જાય જો,
વણ વિચારી વાણી વદે મૂર્ખા બકવાટ કહેવાય જો…..

શબ્દ મંત્ર બને ત્યારે લાલા સત્ય, ચિંતન ને ઉરભાવ જો,
અસત્ય ભાષણ ચિંતન ન ઉરના વાણી આતુર્ય કહેવાય જો…..

પરિવર્તન લાવે જ્ઞાનીના શબ્દો તાકીને મારે તીર જો,
તન, ધન, સત્તાથી ન આવે લાલા સાચું હીર જો…..

ચિંતન, મનન, અનુભવે ધના જીવન મંગલ થાય જો,
સુઅવસરે માનવ દેહ મળ્યો લાલા દેવો પણ લલચાય જો…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *