મણકો ૪૭૮

Dhanani Mala Na Manka

જેલમાં ગમેના લાલા તો મહેલ છે તૈયાર,
શરત એક છે રાખ સંયમ ને કામનાને માર…..

સંયમ વધારી કર નિયંત્રણ ખરાબ વૃતિ ખાળ,
પરાધીન લાલા બનાવી જાયે જો ન સંયમ પળાય…..

સર્જન કીધું સર્જનહારાએ દીધો મનુષ્ય અવતાર,
આપી એણે ત્રણ વસ્તુ દેહ, મન, ને આતમરામ…..

ત્રણેની તાસીર જુદા પ્રકારની સંયમ લે સંભાળ,
પાશવતા, માનવતા, ત્રીજી દિવ્યતા છે પ્રધાન…..

પાશવતાને ખાળ લાલા માનવતાને મહેકાવ,
દિવ્યતા ધના આવે જીવનમાં ન કરે બહેકાવ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *