મણકો ૪૭૯

Dhanani Mala Na Manka

ગાળ વિચારને પછી વિચાર લાલા કચરો રહેશે બાર,
વિચાર આચાર શુધ્ધ થશે તને મળશે ત્રણ વરદાન…..

પ્રથમ થાયે કલ્યાણ તારું મંગલમય બને સંસાર,
શાંતિમય જીવન થાયે આ વિચાર ગાળવાનો સાર…..

આત્માનો ખોરાક સાચો સત્ય, પ્રેમ ને ક્ષમા,
દીવાલો થાય ધરાસાય દુઃખોની સુખમાં રહે ન મણા…..

જેલમાં જે સબળતો તેને છૂટવાની ઈચ્છા થાય,
સંસાર જેલમાં જે આનંદ માને લાલા છૂટો ક્યાંથી થાય…..

પીંજરે પડ્યો પોપટ ધના વલખે છૂટવાય,
પોતાની મેળે બનાવે પીંજરું મોક્ષ ક્યાંથી થાય…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *