મણકો ૪૮૦

Dhanani Mala Na Manka

આવને લાલા પાસ તને પ્રેમથી સમજાવું,
આશા તૃષ્ણા તણો નથી પાર એને અગાધ સમુદ્ર જાણ…..આવને…..

તું કરજે વિચાર લક્ષ્મણ રેખા ના ઓળંગાય,
સીતા હરણ પછી થાય એના વરણ ન થાય…..આવને…..

ભલે ચડજે તું અધ્ધર તું બનજે સધ્ધર,
તારી થશે કદર પણ જોજો નાનાં બીજા તને ન દેખાય…..આવને…..

તને બીજાં નાનાં દેખાય એટલું અધ્ધર ન જવાય,
તળેટીથી તું નાનો જણાય એનો કરજે વિચાર…..આવને…..

લાલા મોટો ભલે થા વટવૃક્ષ બનીજા,
ફળ આવ્યે નીચો થા ધનાને છાંયો આપી જા…..આવને…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *