મણકો ૪૮૧

Dhanani Mala Na Manka

બગડી ગયો હું બગડી ગયો રે લાલા ના પ્રેમમા પાગલ થયો,
કામી રે થયો હું કામી રે થયો રે લાલા ના પ્રેમમાં ઘાયલ થયો…..

પલળી ગયો હું પલળી ગયો રે લાલાની લીલામાં પલળી ગયો,
ક્રોધી થયો હું ક્રોધી થયો રે લાલાના આવ્યા આવરણ આડા ક્રોધી થયો…..

લોભી થયો હું તો લોભી થયો રે મેળવવા લાલાનો પ્રેમ લોભી થયો,
રસીક થયો હું રસીક થયો રે લાલાના રસમાં રસીક થયો…..

ક્ષુધા મને વ્યાપી ક્ષુધા મને વ્યાપી લાલા મિલનની ક્ષુધા વ્યાપી,
રહ્યો હું ટાંપી રહ્યો હું ટાંપી રે લાલાની રાહ જોઉ રહ્યો છું ટાંપી…..

આશા મને આપી આશા મને આપી રે લાલાએ મને ખાત્રી આપી,
ભાંગી રે ભૂખ ધનાની ભાંગી રે ભૂખ દર્શન આપી ભાંગી ભૂખ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *