મણકો ૪૮૨

Dhanani Mala Na Manka

ભૂલે લાલા બીજું કદાચ ધર્મન ભૂલતો કદી,
ધર્મ છે તુલાની દાંડી ઉંચી નીચી રહે આવે બદી…..

પલ્લા હોયે બે તુલાના વચ્ચેજો ન હોયે દાંડી,
ઉંચ નીચના ભેદન જાણે છતી આંખ બાડી…..

અર્થ કામની સમતુલા રાખે છે ધર્મ ની દાંડી,
અર્થ કામ સમતોલ રહેતો લાલા ચાલે જીવન ગાડી…..

જીવન છેતો સંસાર છે જોયે અર્થ સાથે,
અર્થ સાથે કામના આવે ચડી બેસે માથે…..

ધર્મ દાંડી વચ્ચે રાખો એ પલ્લાં સરખા રાખે,
ધના જીવન ધન્ય એનું હરિ રસ એ ચાખે…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *