મણકો ૪૮૪

Dhanani Mala Na Manka

વેલો થઈના વિસ્તરજે લાલા કરમાઈ જશે તું,
વેલો બને વળેના તારું અધોચર કે તું…..

પાધરનો થા વડલો લાલા વિસ્તાર વધાર તું,
યાત્રાળુને મળે આરામ ન લાગે એને લું…..

પંખી બાંધે માળા માથે કલરવ મીઠા સાંભળ તું,
અબોલ પ્રાણી આવે છાંયે સૌને અપનાવ તું…..

વેલાના ફળ ક્ષણીક લાલા કડવા કદી હોય,
વડલામાં આવે ટેટી લાલા ખાયે સૌ કોય…..

વેલો જાય સુકાય વેલો વડલો વર્ષો જશ ગાય,
વડલાને અનુંભવ ઝાઝો ધના વડલો બન શું જાય…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *