મણકો ૪૮૫

Dhanani Mala Na Manka

દુનિયા ભલે જોવે તનને લાલા તું જો મનને તારા,
તન રોગી ઘણા સારા લાલા મન રોગી નઠારા…..

તનની સેવા કરે છે દુનિયા મનને વિસરનારા,
તનને તંદુરસ્ત રાખવા માટે કરે ઘણા ચારા…..

મન સુંદર તેનું તન સુંદર મૂક વરણાગી વેળા,
મન રોગી તેનું તન રોગી થાય હોસ્પિટલ ભેળા…..

કુવિચારો કાઢો મનથી લાલા સદ્-વિચારો સારા,
સદ્વર્તન ને સદ્-ભાવના રાખો કાઢો કુતર્ક ને બારા…..

મન વગર તન ટકેના કદી ખર્ચો ભલે ઘણા નાણાં,
ધનો કહે સાંભળ લાલા આ અનુભવના ગાણા…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *