મણકો ૪૮૬

Dhanani Mala Na Manka

મન મુખ્ય સ્ટેશન લાલા ગાડીઓ છૂટે ત્યાંથી,
એન્જીન સાથે જોડેલ ઈન્દ્રીયો ચાલે મન જ્યાંથી…..

આંખને ધોવા કાચની પ્યાલી કાન સાફ સળી કરતી,
બ્રસ દાંત સાફ કરતો સાબુ સારા શરીરે…..

મનને માટે નથી મહેનત કરતો જે છે કરતો હરતો,
મનને શુધ્ધ કરવા રહે સંતો વચન ગ્રહણ કરતો…..

પડ્યો બોલ જીલતો લાલા અર્થ કામ લાગે વાલા,
સપ્રમાણ સારા લાગે લાલા અતિ એ લાગે ભાલાં…..

મન મુખ્ય સ્ટેશન લાલા હુકમ છૂટે ત્યાંથી,
હાકેમ માથે રાખ હરિ ધના કર સત્સંગ મળે જ્યાંથી…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *