મણકો ૪૮૭

Dhanani Mala Na Manka

જેલમાં હોય જે કેદી લાલા છે સારો આપણાથી,
બાંધેલો હોયે બન્ને હાથે ને પગે છૂટી જાયે થતાં બેદિ…..

આપણે લાલા બેવડા કેદી સમાજ અને વૃતિથી,
બંધાણા જાતે વિષય વિકારોથી થઈ પડ્યા પરાધીન…..

દિવાલની જેલનો કેદી છૂટે વીસ કે દિ પચ્ચીસે,
સંસાર જેલમાં સબળતો કેદી કરે ચીસાચીસો…..

એ છોડાવે બંધન બધા વિષય વિકારોથી હોયે ખંધા,
જામીન પડવા વિચરે જગે સંતો મહંતો હરિના બંદા…..

કપાવે એ કાળના ફંદા ભલે કર્મો કર્યા હોય ગંદા,
કર સત્સંગને હરિ સ્મરણ ધના છૂટે જેલ ન પાડે ડંડા…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *