મણકો ૪૮૮

Dhanani Mala Na Manka

સ્વર્ગ લાલા ઘરને આંગણે જો તૃષ્ણા તુટી જાયે,
કામના ન કરે કામણ ભલે હોય કમનીય કાય…..

માયામાં નથી માલકે એ વગાડે સારા તાલ,
ક્રોધ ન આપે બોધ લાલા ઉભો આઘે વગાડે ગાલ…..

ઓધ ન વધે લોભનો લાલા ચમકે ભલે ભાલ,
મોહ પડે મરવા લાલા જો તું ચાલે એવી ચાલ…..

આકાશે સ્વર્ગ હશે કદાચ જોવા કોણ જાય,
સાંભળ્યું લાલા ભોગના રોગી ત્યાં દેવોમાં ઝગડા થાય…..

ઘર એજ સ્વર્ગ લાલા મળેના બીજે ક્યાંય,
ધના માં-બાપના ચરણ વગર બધે નર્ક જણાય…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *