મણકો ૪૮૯

Dhanani Mala Na Manka

યાદ તું રાખજે લાલા વચન આ કાલાં ધેલાં,
દુધમાં મૂક્યો ગાંગડો સાકરનો ઓગળે મીઠું થાય…..

મુકી દુધમાં બેઠો સુધમાં મીઠું ક્યાથી થાય,
હલાવ હલાવ કરને હાથે લાલા મીઠાશ આવી જાય…..

કર્મ કરીને બેઠો રહ્યો લમણે રાખી હાથ,
હલાવ્યા વગર દાઝી જાયે કર્મ આપેના સાથ…..

કરેલ કર્મ અફળ ન જાયે મળે મોડી મીઠાશ,
રીપીટ કરતું રાતદિન જરા ન રહે કચાસ…..

નેતા, મેતા, ઉધોગપતિ ને સંતો મહંતો ખાસ,
આદુ ખાઈને અડી પડ્યાતા ધના ત્યારે આવ્યા હરિ પાસ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *