મણકો ૪૯૩

Dhanani Mala Na Manka

દિલ વિશાળ કરને લાલા દિલ વિશાળ કર,
વિશાળતામાં વસે વિષ્ણુ સાથે લક્ષ્મી હોય…..

નદી મળે સાગરને લાલા નવાઈના હોય,
સાગર મળે વિશાળ દિલમાં ખાલી ન કરે કોય…..

અભય મળે આગળ વધ પ્રકાશ પંથ જે હોય,
સત્ય પંથ પ્રકાશનો અસત્યે અંધકાર હોય…..

નાનો રાખે મુકામ લાલા પરોણા ક્યાં સમાય,
તું તારીને તારાં લાલા માંકડાને ચાંચડ ફોલી ખાય…..

ભવન કર ભવ્ય લાલા ભગવાન ભલે લલચાય,
વિશાળતામાં મોતી પાકતાં ધના જીવન બદલાય…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *