મણકો ૪૯૪

Dhanani Mala Na Manka

મીલતા હૈ બડા સુખ લાલા માંકે ચરણો મેં,
નહીં મીલતા કહીં યે સુખ લાલા ભવનો મેં…..

જો સાતા દે વો માતા હૈ ઉસીમે કમ ન હોતા હૈ,
જો કમ હોતા યે માયા હૈ, સારે જગકો ભરમાયા હૈ…..

મીલતા હૈ અભયકા દાન લાલા માંકે આંચલમેં,
રહતા હૈ હરપલ ભય માયા તો ચંચલ હૈ…..

હોગી ક્ષુધા શાંત લાલા માંકે કર કમલો સે,
રહતી સદા ભૂખ લાલા માયા પકડને સે…..

માં દિખલાતી પિતાકા મુખ લાલા જો દુર્લભ હૈ,
ધના પાના હરદિન સુખ એક માંકા સુલભ હૈ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *